pp-header

Polityka przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna

Hrabska Development Sp. z o. o. informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych działań gospodarczych.

Nasze dane kontaktowe:

Hrabska Development Sp. z o. o.

Aleja Krakowska 224

02-219 Warszawa

NIP: 5223158083

 

W realizowanych przez nas procesach przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów, Pracowników, Kandydatów do pracy, firm współpracujących i ich Pracowników.

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wskazanymi przez prawo wymaganiami, ze względu na to, że są nam potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub uzyskaliśmy zgodę od osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do wglądu, poprawiania, usunięcia swoich danych (w uzasadnionych przypadkach) lub przekazania danych do innego administratora bezpieczeństwa informacji. Wszelkie zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać kontaktując się na adres e-mail: sprzdaz@hrabska.pl. Na podstawie zgłoszenia podejmiemy odpowiednie kroki w celu właściwej odpowiedzi na Państwa prośbę. Działania związane z obsługą danych osobowych są możliwe wyłącznie dla właściciela danych, po wcześniejszej poprawnej jego identyfikacji na podstawie historii współpracy z firmą oraz po potwierdzeniu tożsamości wnioskującego. Właściciel danych osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodności przetwarzania danych z prawem ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres przetwarzanych danych:

  • dane pozyskane od Klientów: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, NIP, PESEL, dane firmowe, numer rachunku bankowego;
  • dane Pracowników i byłych Pracowników: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), PESEL, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci Pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez Pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, wizerunek, numer rachunku bankowego;
  • dane Kandydatów do pracy: zgodnie z Kodeksem Pracy lub dobrowolnie przekazane przez Kandydata: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, adres e-mail, telefon, wizerunek;
  • dane osób kontaktowych Pracowników firm współpracujących z nami: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres prowadzenia działalności, NIP, dane firmowe, numer rachunku bankowego;
  • dane pozyskane automatycznie w trakcie korzystania z naszej strony internetowej: adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ przeglądarki i jej wersja, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, system operacyjny, , pliki cookie, pliki cookie Flash (znane również jako Flash Local Shared Objects) informacje o sesji, w tym czasu odpowiedzi strony, błędów pobierania, długości odwiedzin na niektórych stronach, informacji o interakcji strony (takich jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursora myszy), dane urządzenia łączącego się z naszą siecią bezprzewodową, oraz metod używanych do przeglądania strony

Cel przetwarzania danych osobowych:

Realizacja procesu sprzedażowego oferowanych przez nas na sprzedaż nieruchomości i usług, umożliwienie kontaktu z nami i zapoznania się z naszą ofertą, wykonania zawartych umów, umożliwienie korzystania z naszej strony internetowej oraz analiza jej funkcjonowania, windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie badania satysfakcji klienta, marketingu bezpośredniego oraz promocji (wyłącznie na podstawie uzyskanych zgód), wypełnienie obowiązków prawnych i regulacyjnych, zapewnienie bezpieczeństwa na terenie firmy i inwestycji, udostępnienie systemów informatycznych, prowadzenie procesu rekrutacji nowych pracowników.

Powierzanie danych osobowych

W trakcie realizacji naszych procesów współpracujemy z dostawcami usług, które pozwalają nam zapewnić odpowiedni ich przebieg i zgodność z wymaganiami umów i prawa. W związku z tym dane osobowe powierzamy naszym kontrahentom, którzy świadczą między innymi usługi: bankowe, doradztwa kredytowego, wykończenia nieruchomości, ogrodnicze, księgowe, kadrowo-płacowe, ochrony mienia, obsługi teleinformatycznej, utrzymanie systemów i oprogramowania IT, poczta elektroniczna, usługi kurierskie, zarządzanie bazą danych, przetwarzanie płatności, dostawcy narzędzi komunikacyjnych, dostawcy systemów informatycznych.

Zapewniamy, że nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, poza sytuacją, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa.

Oświadczamy, że nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Oświadczamy, że automatyczne przetwarzanie przez nas danych zbieranych z naszej strony internetowej i wykorzystywanych przez nas narzędzi służących do obsługi naszych Klientów (w tym profilowanie) nie wywołuje wobec osób, których dane osobowe dotyczą, żadnych skutków prawnych oraz nie wpływa istotnie na Ich sytuację.

pp-footer